Razpis za delovno mesto spremljevalca gibalno oviranega dijaka

Škofijska klasična gimnazija razpisuje prosto delovno mesto spremljevalca dijaka za skrajšani delovni čas (88 %) s pričetkom dela takoj.

Pogoji delovnega mesta

Zahtevana je minimalna izobrazba V. stopnje (srednješolska splošna ali strokovna). Zaželeno je znanje in izkušnje pri delu z dijaki s posebnimi potrebami oz. pripravljenost za izobraževanje in usposabljanje.

Od kandidata pričakujemo:

 • čut in veselje za delo z mladostniki
 • organiziranost, prijaznost in delavnost
 • pripravljenost za dodatno izobraževanje in usposabljanje
 • prilagodljivost in delo v timu (sodelovanje z učitelji)
 • znanje osnovnih računalniških veščin (delo z MS Word in PDF dokumenti)
 • strinjanje s poslanstvom in vizijo Zavoda sv. Stanislava

Splošni opis dela:

 • pomoč mladostniku pri osnovnih aktivnostih in pri vzgojno izobraževalnem delu,
 • pomoč pri uporabi pripomočkov, zapisovanju, urejanju zapiskov ali drugih šolskih gradiv,
 • pomoč pri organizaciji in načrtovanju dijakovega dela,
 • pomoč pri drugih dejavnostih v šoli in zunaj nje (ekskurzije, športni dnevi, kulturni dnevi …),
 • v skladu z možnostmi zagotavljanje enakovrednega sodelovanja pri šolskih in obšolskih dejavnostih, na športnih in kulturnih dogodkih, pri interesnih dejavnostih in na šolskih ekskurzijah,
 • sodelovanje z učitelji, šolsko svetovalno službo in starši,
 • druga dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi ter po navodilu ravnatelja ali pomočnika ravnatelja.

Rok za prijavo in dokumentacija

Svoje pisne prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite do 6. 12. 2021 po elektronski pošti na [email protected] ali po navadni pošti na naslov Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS SPREMLJEVALEC«.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.