Razpis za delovno mesto učitelja slovenščine

Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava razpisuje prosto delovno mesto učitelja slovenščine s skrajšanim delovnim časom (predvidoma 16 delovnih ur tedensko oz. 8 ur pouka) za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu s predvidenim pričetkom 1. septembra 2018.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje, določene z ZOFVI in opredeljene v programu gimnazije.

Svoje pisne prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite do 10. avgusta 2018 na naslov Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Štula 23, 1210 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ŠKG.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.