Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza dijakov z odločbo opredeljenih kot težje ali težko gibalno oviranih v šolskem letu 2022/2023

Prevoznik bo v šolskem letu 2022/2023 izvajal prilagojeni prevoz dveh težje ali težko gibalno oviranih dijakov, na relaciji Dob–Ljubljana Črnuče–Ljubljana Šentvid in Ljubljana Šentvid–Ljubljana Črnuče–Dob, od kraja bivanja do kraja šolanja dijakov in nazaj. Prevoz mora biti prilagojen šolskemu urniku in potrebam dijakov. Prav tako bo opravljal prevoz dijaka v skladu s šolskim urnikom v kraj izven kraja šolanja v okviru šolskih dejavnosti in ekskurzij, ki so za dijaka po šolskem programu obvezne.

Na razpis se lahko prijavijo prevozniki, ki kot fizične ali pravne osebe opravljajo dejavnost prevoza in svojo ustreznost dokazujejo z naslednjo dokumentacijo:

  • veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza;
  • potrdilo (homologacija), da posedujete vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma je primerno za prevoz težje gibalno oviranega dijaka) s predloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila;
  • potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavna registracija.

S ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse pogoje in bo najugodnejši, bo šola sklenila pogodbo o subvencioniranju prilagojenih prevozov. Prevoznik bo po opravljenem prevozu šoli najkasneje do 5. dne v naslednjem mesecu izstavil račun s specifikacijo opravljenih voženj. Račun mora vsebovati naslednje podatke:

  • datum opravljene storitve z zneskom,
  • prisotnost upravičenca v obračunskem obdobju,
  • izjavo o pravilnosti in točnosti podatkov.

Pravica prevoznika do povračila potnih stroškov iz drugega naslova (npr. iz delovnega razmerja) in pravica do subvencioniranega prevoza dijaka na isti relaciji se izključujeta.

Zainteresirani kandidati pošljite prijavo na razpis skupaj z dokazili najkasneje do 12. avgusta 2022 na naslov: Škofijska klasična gimnazija, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid s pripisom: Ne odpiraj – prevoz dijakov.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content