Razpis za prosti delovni mesti vzgojitelja predšolskih otrok in pomočnika vzgojitelja

Vrtec Dobrega pastirja v Zavodu sv. Stanislava razpisuje prosti delovni mesti vzgojitelja predšolskih otrok in vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. Obe razpisani mesti sta za poln delovni čas in s predvidenim začetkom dela 1. septembra 2020.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v ZOFVI, ZVrt in Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in so v skladu s programom in delovanjem vrtca. Zaželena so dodatna znanja s področja svetovalnega dela (vlogi priložite morebitna potrdila o opravljenih izobraževanjih). Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit. Pogodba se bo sklenila za določen čas.

Svoje pisne prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite najkasneje do ponedeljka, 8. junija, na naslov Zavod sv. Stanislava, Vrtec Dobrega pastirja, Štula 23, 1210 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS VDP.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.