mizslogo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Jeziki štejejo (JeŠt)

V Zavodu sv. Stanislava si prizadevamo za to, da bi mladim ponudili priložnost v okviru svojega šolanja pridobivati veščine in kompetence, ki jim bodo koristile skozi njihovo celotno življenje. Zavedamo se velikih izzivov in priložnosti, ki jih odprtost današnjega sveta ponuja ter ob tem posebno pozornost namenjamo tudi področju jezikov.

V šolskem letu 2017/18 se je Zavod sv. Stanislava vključil v petletni projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, Večjezičnost – JEZIKI ŠTEJEJO.

Glavni cilj projekta na nacionalni ravno je izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki vključuje pod-cilje:

  1. razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih,
  2. uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in
  3. vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

Raznojezičnost (plurilingvizem), ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, pospešuje demokratične procese in se od večjezičnosti razlikuje v tem, da ne deli družbe na jezike in kulture njenih pripadnikov, temveč spodbuja vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab. Koncept izhaja iz holističnega razumevanja jezika in večkulturne zmožnosti, ki se razvija v medsebojni soodvisnosti.

Konkretno raznojezičnost gradi sporazumevalno zmožnost, v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo. Sogovornika lahko preklapljata iz enega jezika ali zvrsti v drugo in pri komunikaciji izkoristita različna znanja jezikov in sposobnosti vsakega od njiju. Posameznik unovči vse jezikovno znanje, ki si ga je do tedaj pridobil na različnih področjih. Zna prepoznati tudi besede iz skupnega mednarodnega nabora in pri tem sklepa iz znanega na neznano. Pomaga si lahko tudi z mimiko, gestami …

Cilj raznojezičnosti je obvladati več jezikov na različnih nivojih in razviti to kot vseživljenjsko dejavnost. Gre za novo obliko sporazumevanja, kjer jezikovna in kulturna znanja ter stališča in spretnosti niso ločena med seboj, ampak se dopolnjujejo v širšo celoto, kar pri posamezniku spodbudi večjo razgledanost in tolerantnost. Tak odnos do drugih jezikov in drugih kultur pospešuje demokratične procese v družbi.

Metodologija in končni produkti projekta vključujejo vse v slovenskem šolskem sistemu prisotne jezike – učne jezike, jezike, ki so v kurikul vključeni kot učni predmeti (vključno s klasičnimi jeziki) in tudi materne jezike priseljencev. Poleg tega naj bi bil koncept zasnovan tako široko in uporabno, da bo lahko vključil tudi morebitne nove jezike, ki bi jih na terenu zaznali v prihodnje.

Zavod svetega Stanislava se je v projekt vključil s posebnim poudarkom na latinščini, ki kot jezik graditeljev evropske civilizacije predstavlja most tako na jezikovni kot na kulturni ravni. V okviru projekta želimo raziskati pomen pouka latinščine v luči raznojezičnih kompetenc, ovrednotiti celotno vertikalo poučevanja latinščine (od 4. razreda osnovne šole do mature) in razviti ustrezna učna gradiva. V ta namen je v projekt vključenih 9 profesorjev Škofijske klasične gimnazije in Osnovne šole Alojzija Šuštarja.

Opis projekta s strani konzorcijskih vodij

Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Projekt traja od leta 2017 do 2022, njegova skupna vrednost pa je 1.125.000 €.

Glavni cilj projekta Jeziki štejejo je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico.

Projekt bo usmerjal pedagoške delavce v preseganje spoznavanja in podajanja zgolj ene kulture in enega jezika, saj se je zaradi njihovega intenzivnejšega soočanja v sodobnem svetu porodila potreba po prisotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih področjih. Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih naj bi vodilo k ozaveščenemu sprejemanju različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer bi se učeči se lažje izognili spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili zmožnost kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k nenehnemu raziskovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo odzivali brez odvečnih stereotipov in predsodkov.

Projekt je s svojim moderno in inovativno oblikovanim spletnim portalom trajnostno naravnan, saj želi prav z razvojem raznojezičnosti preseči razlikovanje med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti ter z razvijanjem digitalne kompetence povezati različna predmetna področja, vse jezike v slovenskem prostoru ter seči preko ožjega izobraževalnega okolja v lokalne skupnosti s ciljem čim bolje osmisliti ne samo predmetne vsebine temveč tudi pridobivanje spretnosti in zmožnosti.

Projekt namenja posebno pozornost manj razširjenim oziroma v našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom priseljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila najbolj naklonjena (latinščina, grščina).

 

 

 

Nacionalna spletna stran projekta

 

Kontakna oseba, koordinatorica projekta:
Marija Neža Karlin, profesorica latinščine in grščine
01 58 22 151
[email protected]

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content