mizslogo

Jeziki štejejo (JeŠt)

V Zavodu sv. Stanislava si prizadevamo za to, da bi mladim ponudili priložnost v okviru svojega šolanja pridobivati veščine in kompetence, ki jim bodo koristile skozi njihovo celotno življenje. Zavedamo se velikih izzivov in priložnosti, ki jih odprtost današnjega sveta ponuja ter ob tem posebno pozornost namenjamo tudi področju jezikov.

V šolskem letu 2017/18 se je Zavod sv. Stanislava vključil v petletni projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, Večjezičnost – JEZIKI ŠTEJEJO.

Glavni cilj projekta na nacionalni ravno je izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki vključuje pod-cilje:

  1. razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih,
  2. uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in
  3. vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

Raznojezičnost (plurilingvizem), ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, pospešuje demokratične procese in se od večjezičnosti razlikuje v tem, da ne deli družbe na jezike in kulture njenih pripadnikov, temveč spodbuja vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab. Koncept izhaja iz holističnega razumevanja jezika in večkulturne zmožnosti, ki se razvija v medsebojni soodvisnosti.

Konkretno raznojezičnost gradi sporazumevalno zmožnost, v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo. Sogovornika lahko preklapljata iz enega jezika ali zvrsti v drugo in pri komunikaciji izkoristita različna znanja jezikov in sposobnosti vsakega od njiju. Posameznik unovči vse jezikovno znanje, ki si ga je do tedaj pridobil na različnih področjih. Zna prepoznati tudi besede iz skupnega mednarodnega nabora in pri tem sklepa iz znanega na neznano. Pomaga si lahko tudi z mimiko, gestami …

Cilj raznojezičnosti je obvladati več jezikov na različnih nivojih in razviti to kot vseživljenjsko dejavnost. Gre za novo obliko sporazumevanja, kjer jezikovna in kulturna znanja ter stališča in spretnosti niso ločena med seboj, ampak se dopolnjujejo v širšo celoto, kar pri posamezniku spodbudi večjo razgledanost in tolerantnost. Tak odnos do drugih jezikov in drugih kultur pospešuje demokratične procese v družbi.

Metodologija in končni produkti projekta vključujejo vse v slovenskem šolskem sistemu prisotne jezike – učne jezike, jezike, ki so v kurikul vključeni kot učni predmeti (vključno s klasičnimi jeziki) in tudi materne jezike priseljencev. Poleg tega naj bi bil koncept zasnovan tako široko in uporabno, da bo lahko vključil tudi morebitne nove jezike, ki bi jih na terenu zaznali v prihodnje.

Zavod svetega Stanislava se je v projekt vključil s posebnim poudarkom na latinščini, ki kot jezik graditeljev evropske civilizacije predstavlja most tako na jezikovni kot na kulturni ravni. V okviru projekta želimo raziskati pomen pouka latinščine v luči raznojezičnih kompetenc, ovrednotiti celotno vertikalo poučevanja latinščine (od 4. razreda osnovne šole do mature) in razviti ustrezna učna gradiva. V ta namen je v projekt vključenih 9 profesorjev Škofijske klasične gimnazije in Osnovne šole Alojzija Šuštarja.

 

 

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

 

 

Nacionalna spletna stran projekta

 

Kontakna oseba, koordinatorica projekta:
Marija Neža Karlin, profesorica latinščine in grščine
01 58 22 151
[email protected]

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.