Natečaj za dijaški esej za Gosarjevo nagrado 2018

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici razpisuje natečaj za dijaški esej na temo
»INTIMNOST MED MLADIMI« za pridobitev dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2018.
Vsebina:
V kontekstu sodobnih družbenih sprememb se spreminjajo tudi odnosi in načini interakcij
med mladimi na splošno, kar vpliva tudi na bolj intimne in tesne odnose in na preoblikovanje
tradicionalnega pogleda mladih na spolnost. Raziskovanje spolnosti in spolnih praks se je iz
realnosti vsakdanjega življenja preneslo tudi na splet. Poleg odpiranja novih možnosti in izbir,
splet obenem prinaša tudi odmik od lastne intimnosti in tradicionalnih spolnih vedenj.
Na kakšen način spletna družbena omrežja vplivajo na oblikovanje intimnih odnosov in
spolnega življenja mladih? Kako razumevanje intimnosti vpliva na oblikovanje partnerske
zveze v postmoderni družbi, ali partnerka oz. partner postaja zgolj objekt poželenja, kako je z
odnosno, reproduktivno in rekreacijsko oz. fizično spolnostjo (po Laumannu) danes?
Kako mladi reflektirajo, ozaveščajo in presojajo lasten pogled na spolnost, na ravnanja v
svetu intime, in kako se soočajo s posledicami današnjega doživljanja spolnosti? S kakšnimi
dilemami in morda tudi strahovi se srečujejo glede virtualne spolnosti in kako realistično je
vse to v vsakdanjem življenju in živih intimnih odnosih?
Dijaški eseji naj iščejo samostojne, izvirne in argumentirane odgovore na eno ali več takšnih
ali podobnih vprašanj oz. dilem, pri čemer se lahko osredotočajo na osebno, skupinsko ali
družbeno raven; lahko se osredotočijo na zelo ozko tematiko ali pa so zastavljeni širše; lahko
razmišljajo o vprašanju intimnosti med mladimi v zelo širokem smislu ali pa se omejijo na
zelo konkretne primere po lastni izbiri.
Oblika:
Esej naj obsega 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj
bodo navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim
pripisom »esej za dijaško Gosarjevo nagrado 2018«. Esejski način pisanja ne zahteva
sprotnega navajanja uporabljenih virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno
povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, pa morajo te vire navesti na koncu
besedila. Poleg eseja morajo biti na ločenem listu navedeni naslednji podatki: ponovno
naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in elektronskim naslovom,rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) obiskuje, ime in
priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v formatu MS
Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf).
Rok oddaje:
Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju, je treba oddati po elektronski pošti na spletni
naslov [email protected] najkasneje do 2. februarja 2018.

Nagrada:
Gosarjeve nagrade bodo podeljene za prve tri najboljše eseje.
Nagrajenec/ka prejme brezžični prenosni zvočnik in priznanje fakultete, ki bo podeljeno
na vsakoletni slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici.
Najboljši eseji bodo (v primeru, da bo posamezni avtor s tem soglašal) objavljeni v skupni
elektronski publikaciji.
Dodatne informacije: na spletni strani http://www.fuds.si, prek e-pošte na [email protected]
ali prek telefona 05 333 00 90.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content