Razpis za projektno delovno mesto

Zavod sv. Stanislava razpisuje projektno delovno mesto (multiplikator POŠ) v okviru programa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je objavilo razpis Popestrimo šolo 2016–2021. V primeru uspešne pridobitve projekta s strani ministrstva se bo delovno razmerje z izbranim kandidatom sklenilo za polni delovni čas v obdobju trajanja projekta.

Kandidati za delovno mesto morajo izpolnjevati z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja oz. svetovalnega delavca na področju osnovnošolskega izobraževanja oz. srednjega poklicnega, strokovnega ali splošnega izobraževanja.

V primeru sklenitve pogodbe s kandidatom brez opravljenega strokovnega izpita se bo pogodba sklenila za obdobje enega leta, v katerem bo moral kandidat za nadljevanje zaposlitve v celotnem trajanju projekta uspešno opraviti strokovni izpit. V primeru sklenitve pogodbe s kandidatom z opravljenim strokovnim izpitom se bo pogodba sklenila od 1. 11. 2016 do 30. 9. 2021.

Več informacij o projektu in delovnem mestu multiplikatorja POŠ ter njegovih obveznostih si lahko zainteresirani kandidati preberete na spletni strani ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1470.

Svoje pisne prijave lahko zainteresirani kandidati do 26. 9. pošljejo na naslov Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS. Prijava naj vključuje življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazila o izpolnjevanju pogojev za razpis, poleg tega pa tudi kandidatovo idejno zasnovo dela multiplikatorja POŠ in vizijo sodelovanja z gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami.

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content