Dan odprtih vrat Vrtca Dobrega pastirja

V sredo, 31. 1. 2024, smo imeli v našem vrtcu dan odprtih vrat.

 

Vpis

VPIS V ŠOLSKO LETO 2024/2025

Od 1. 2. do 29. 2. 2024 sprejemamo vloge za vpis otrok v Vrtec Dobrega pastirja. Vlogo za vpis najdete na naši spletni strani (“O VPISU V VDP”). Izpolnjeno vlogo pošljite na [email protected] ali na naslov: Zavod sv. Stanislava, Vrtec Dobrega pastirja, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid.

Za vpis v šolsko leto 2024/2025 se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele do 29. februarja 2024. Vsi, ki ste vlogo oddali že v prejšnjem šolskem letu in niste bili sprejeti, morate oddati novo vlogo in na tej označiti, da ste že uvrščeni na čakalni seznam. Le tako se bo vloga upoštevala tudi za šolsko leto 2024/2025.

Vloga za vpis v Vrtec Dobrega pastirja

Informacije o vpisu:

Za več informacij nas lahko pokličete na 01/58 22 350 ali 031 333 455 oz. pišete na [email protected].

Predstavitveni filmčki vrtca

Vlogo za vpis v Vrtec Dobrega pastirja pošljete na naslov: Vrtec Dobrega pastirja, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid.

Vloga za vpis v Vrtec Dobrega pastirja

Izpisnica iz vrtca

Pred VPISOM OTROKA v vrtec starši na Center za socialno delo oddate vlogo za znižano plačilo vrtca – 1 mesec pred vpisom v vrtec.

Subvencije za znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo ali zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za omenjeno pravico zaprošate prvič, pa je vlogo še vedno treba vložiti!

Ob IZPISU OTROKA iz vrtca starši na Center za socialno delo sporočite to spremembo preko obrazca za sporočanje sprememb – vlogo se odda v mesecu, ko se otrok izpiše iz vrtca (v primeru, da v vrtcu ostanejo še mlajši sorojenci, prav tako zadostuje obrazec za sporočanje sprememb).

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC DOBREGA PASTIRJA

Pravilnik

OBVEZNOSTI IN POGOJI

Zavedamo se, da je sodelovanje med vrtcem in starši zelo pomemben  dejavnik, ki vpliva na dobro počutje otrok in s tem na njihov celostni razvoj in napredek. Zato staršem nudimo različne oblike sodelovanja in tudi možnost, da nam posredujejo svoje ideje o oblikovanju letnega delavnega načrta vrtca, ter aktivnosti v posameznih skupinah. Obenem pa so starši dolžni upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar pomeni, da določen čas preživijo skupaj z njim v oddelku. Glede konkretnih oblik uvajanja se starši dogovorijo z vzgojiteljico oddelka.

Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij o otroku z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice ter do poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico na pogovornih urah. Priložnost za izmenjavo informacij so tudi roditeljski sestanki ter skupne aktivnosti vrtca, staršev in otrok (delavnice, skupni izleti …), preko katerih starši spoznavajo življenje in delo v vrtcu.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev, ki predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in voli predstavnika v svet zavoda.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA so tudi:

 • da ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje,
 • da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici prinesejo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in cepljenju po programu,
 • da upoštevajo navodila in obvestila na oglasni deski,
 • da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem,
 • da redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski številki, naslovu…),
 • da ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in upoštevajo izpisni rok,
 • da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok,
 • v primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu,
 • da upoštevajo poslovalni čas in ne zamujajo,
 • ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb,
 • da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.

Po sklepu kolegija direktorja, dne 09. 06. 2013,  merila za vpis vsaka enota v zavodu določa posebej, zato ni zagotovljen neposredni prehod iz ene v drugo enoto.  Prav tako vsaka enota merila za finančno poslovanje določa samostojno.

Več o uvajanju lahko preberete v zavihku ZA STARŠE.

CENA našega vrtca je enaka ceni občinskega vrtca v MOL. Od 1. 10. 2023 za mlajšo starostno skupino znaša 732 EUR, za starejšo starostno skupino 531 EUR.

Cena vrtca je sestavljena iz prispevka, ki ga pokrije MOL in prispevka, ki ga pokrijete starši, glede na dohodkovni razred (napisano v odločbi iz otroškega dodatka). Pri prispevku, ki ga pokrije MOL, izračunate 15% delež in ta znesek prištejete znesku, ki je določen v odločbi, da ga plačate kot starši.

Starši torej plačate znesek, ki vam je določen glede na dohodkovni razred, in 15 % občinskega deleža, ki ga MOL (oz. druge občine) ne krije.

Cene veljajo za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL. Starši otrok, ki imajo stalno bivališče prijavljeno v drugih občinah, pokrivajo tudi morebitno razliko do naše ekonomske cene (v primerjavi z ekonomsko ceno občinskega vrtca občine stalnega prebivališča otroka).

Starši, ki boste imeli v vrtcu več sorojencev, plačate za drugega oz. tretjega otroka le 15% delež, ki ga MOL oz. druge občine ne krijejo. V primeru stalnega bivališča izven MOL pa tudi razliko do naše ekonomske cene. Enako velja tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen s svojim sorojencem.

 

Za ZNIŽANO PLAČILO VRTCA veljajo enaki pogoji kot veljajo za javne vrtce.

Vlogo za znižano plačilo vrtca oddate en mesec pred vpisom otroka v naš vrtec pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.

V primeru, da boste otroka le prepisali iz dosedanjega vrtca v naš vrtec, krajevno pristojnemu centru za socialno delo sporočite to spremembo. Nove vloge ni potrebno oddajati.

V kolikor boste otroka junija izpisali iz dosedanjega vrtca in ga septembra vpisali v naš vrtec, morate to spremembo javiti krajevno pristojnemu centru za socialno delo, ter v avgustu oddati novo vlogo za znižano plačilo vrtca.

Za znižano plačilo vrtca uporabite obrazec, ki je dostopen na spletni strani ministrstva.

ZDRAVNIŠKA REZERVACIJA – otroci, ki imajo stalno prebivališče v MOL

Koriščenje zdravniške rezervacije z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra je možno od dneva, ko prejmemo zdravniško potrdilo, oz. ko smo na to opozorjeni.

Izjemoma se rezervacija lahko uveljavlja od začetka meseca, v katerem je otrok odsoten, vendar le v primeru, če pravočasno prejmemo zdravniško potrdilo. Zdravniška rezervacija se ne more uveljavljati za pretekli mesec.

POLETNA REZERVACIJA – otroci, ki imajo stalno prebivališče v MOL

Poletna rezervacija se lahko koristi v času, ko je vrtec zaprt.

ZDRAVNIŠKA IN POLETNA REZERVACIJA – otroci, ki imajo stalno prebivališče izven MOL

Zdravniška rezervacija se lahko uveljavlja, če jo za zasebne vrtce brez koncesije omogoča občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče.

Zdravniška rezervacija_obrazec

Poletna rezervacija_obrazec

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content